Основні положення статуту міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "Альфа"

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ

ПІДРОЗДІЛІВ АНТИТЕРОРУ

« А Л Ь Ф А »

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1     Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору “АЛЬФА” (надалі Асоціація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.  

1.2     Асоціація створена ветеранами підрозділів по боротьбі з тероризмом з метою захисту своїх  законних  соціальних, економічних та інших спільних інтересів в порядку визначеному Законом України «Про громадські об’єднання».

1.3  У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4    Діяльність Асоціації поширюється як на територію України, так і інших держав.

1.5     Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.6     Повне найменування Асоціації: Громадська організація Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору “АЛЬФА”, скорочена назва: Асоціація “АЛЬФА”.

Найменування англійською мовою: INTERNATIONAL VETERANS ASSOCIATION OF ANTITERRORIST DEPARTAMENTS “ALFA”, скорочена - “ALFA” ASSOCIATION.

 

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 

2.1     Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

2.2 Асоціація має відокремлене майно, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем та іншим учасником процесу в судах. Асоціація має самостійний баланс, має право відкривати рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, власну символіку та інші реквізити. Символіка Асоціації реєструється в установленому законодавством порядку.

2.3     Асоціація є неприбутковим громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи та не має на меті одержання прибутку, утворюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.4     Основою Асоціації є місцеві осередки - Відділення Асоціації “Альфа”, які діють на підставі статутів, були створені та діяли на день введення в дію Закону України “Про громадські об’єднання” у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в Конституції України та є юридичними особами відповідно до закону.

2.5     Асоціація співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань Асоціації.

2.6     Усі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на Конференції Асоціації.

2.7  Асоціація створена на невизначений термін.

 

3.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1   Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання ветеранів підрозділів антитерору, захист та поновлення порушених передбачених законом їх економічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів.

3.2       Для досягнення мети своєї діяльності, передбаченої цим Статутом, Асоціація має право у встановленому порядку :

·           вільно та безперешкодно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);

·           бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

·           відповідно до закону засновувати на території України відділення Асоціації, які користуються правами юридичних осіб, діють в межах компетенції та на підставі Статутів, затверджених Радою Асоціації;

·           відкривати за кордоном філії та представництва, які повинні легалізувати свою діяльність у порядку, встановленому зарубіжними державами, та діють на підставі Положень, прийнятих Радою Асоціації;

·           на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти і захищати свої законні інтереси і права та інтереси своїх членів у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими державними органами, третіми особами;

·           звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

·           запитувати та одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

·           брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя;

·           ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання, надавати допомогу у їх створенні;

·           проводити мирні зібрання;

·           брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

·           здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, що відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню, виключно через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

·           засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені);

·           на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

·           проводити конференції, семінари, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, лекції, симпозіуми та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;

·           брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації.

3.3       Асоціація може реалізовувати інші права, що не заборонені законодавством України.

3.4       Асоціація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) можуть бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

3.5       Для досягнення мети, Асоціація ставить перед собою наступні завдання:

·           всебічна турбота про ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з тероризмом і членів їх сімей, сприяння підвищенню рівня їх соціальної забезпеченості та адаптації в нових умовах життя після завершення військової служби, захист їх законних економічних, соціальних та інших прав, інтересів та свобод;

·           участь у формуванні активної громадської думки по підтримці боротьби правоохоронних органів проти терору та інших злочинних проявів;

·           участь у розробці та здійсненні цільових програм і заходів з метою профілактики правопорушень, та недопущення залучення молоді до кримінальних структур і угрупувань;

·           залучення інтелектуальних та матеріальних ресурсів для забезпечення підтримки і сприяння в наданні допомоги діючим підрозділам по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства, працівників правоохоронних органів та членів їх сімей – Центру спеціальних операцій «А» СБУ та його регіональним підрозділам;

·           організація зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій для виконання статутних цілей та завдань;

·           розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із неурядовими організаціями та установами інших країн з метою досягнення цілей та завдань Асоціації, та з метою взаємодії та обміну досвідом;

·           фізичне та моральне оздоровлення молоді, шляхом пропагування ідей здорового способу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом;

·           консолідація зусиль з міжнародними неурядовими організаціями та установами з метою взаємної підтримки у боротьбі проти тероризму та інших злочинних проявів;

·           встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з організаціями, підприємствами та установами різних форм власності;

·           залучення інтелектуальних та матеріальних ресурсів для здійснення своїх цілей та завдань, а також для підтримки діяльності антитерористичних підрозділів правоохоронних органів;

·           надання соціальної допомоги.

3.6       Напрямами діяльності Асоціації є:

·           сприяння по поліпшенню соціально-побутових і матеріальних умов життя ветеранів, діючих співробітників, а також сімей загиблих, померлих ветеранів та співробітників  підрозділів  по  боротьбі  з  тероризмом;

·           взаємодія з іншими громадськими організаціями у розробці і реалізації програм допомоги спеціальним підрозділам по боротьбі з тероризмом, прийняття участі у військово-патріотичному вихованні  молоді;

·           організація роботи по залученню матеріальних та фінансових ресурсів;

·           розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом, прийняття участі у міжнародному співробітництві з організаціями та установами, діяльність яких спрямована проти терору та інших злочинних проявів;

·           здійснення збору, аналіз, систематизація та розповсюдження учбово-методичної та іншої інформації по напрямках діяльності Асоціації.

3.7   Для виконання статутних завдань Асоціація взаємодіє з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами різних форм власності, громадськими об’єднаннями та спілками.

3.8       Асоціація може залучати до роботи у ній за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Асоціації.

3.9       Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.

 

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ.

 ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

4.1.      Членство в Асоціації є добровільним.

4.2       Членами Асоціації можуть бути громадяни України та іноземці, які досягли 18 років, підтримують мету (цілі) Асоціації та визнають статут Асоціації.

4.3       Індивідуальним членом Асоціації може бути ветеран-громадянин України, або іноземний громадянин, що закінчив військову службу у підрозділі по боротьбі з тероризмом у зв’язку з виходом в запас, чи громадянин України - співробітник вказаного підрозділу, який прослужив в його складі не менше 5 років, та співробітник, що прослужив менше зазначеного строку, але нагороджений державною нагородою за участь у спеціальних та бойових операціях в складі підрозділу по боротьбі з тероризмом (начальник підрозділу по боротьбі з тероризмом може бути членом Асоціації незалежно від стажу роботи в цьому підрозділі), а також співробітник (незалежно від стажу), який отримав під час служби у підрозділі поранення, каліцтво або захворювання, і визнає даний Статут, сплачує членські внески, виконує обов’язки члена Асоціації “Альфа” і приймає участь у роботі по досягненню статутних цілей.

            У виняткових випадках до членів Асоціації можуть бути прийняті особи, які внесли вагомий внесок щодо виконання статутних завдань Асоціації “Альфа”.

4.4       Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання співробітника підрозділу по боротьбі з тероризмом.

4.5  Набуття та припинення членства в Асоціації регламентується Положенням, яке затверджується Конференцією Асоціації. Підставою для розгляду стосовно прийому в члени Асоціації є письмова заява затвердженого зразка, яка подається кандидатом до Ради Асоціації. Прийом до членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації в місячний термін з дати подання заяви про вступ, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Прийом до членів Асоціації також здійснюється за умови відповідності кандидата вимогам, визначеним Статутом Асоціації, визнання ним положень установчих документів, мети (цілей) Асоціації та сплата внесків, розмір яких встановлюється Конференцією Асоціації. Рішення Ради Асоціації підлягає затвердженню Конференцією Асоціації в порядку, передбаченому її положенням.

4.6    В діяльності Асоціації можуть приймати участь трудові колективи суб’єктів господарювання через своїх повноважних представників. Від кожного трудового колективу бере участь один представник. Рішення про прийняття їх до членів Асоціації приймається Радою Асоціації з подальшим затвердженням Конференцією Асоціації в порядку, передбаченому її положенням.

4.7       Індивідуальними Почесними членами можуть бути українські та іноземні громадяни, що мають особливі заслуги в боротьбі з тероризмом або в діяльності Асоціації. Порядок їх обрання, права та обов’язки визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією Асоціації.

4.8     Члени Асоціації мають право:

·                  вільно обговорювати на Конференції Асоціації всі питання її діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору, вносити пропозиції і рекомендації щодо поліпшення діяльності Асоціації;

·                  обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації (право бути обраними до виконавчих органів Асоціації мають лише особи, що завершили військову службу);

·                  звертатися до Асоціації за захистом своїх законних інтересів;

·                  брати участь в реалізації програм діяльності Асоціації;

·                  користуватися допомогою та послугами, що їх надають Асоціація та юридичні особи, створені Асоціацією;

·                  користуватися матеріальними, соціально-побутовими та культурними благами, що їх надає Асоціація;

·                  використовувати найменування і символіку Асоціації в своїй діяльності за умови попереднього письмового дозволу, виданого Радою Асоціації та підписаного Президентом Асоціації;

·                  одержувати в установленому порядку інформацію щодо діяльності всіх органів управління Асоціації, а також інформацію пов’язану зі статутною діяльністю Асоціації;

·                  заслуховувати звіти керівних органів Асоціації;

·                  оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації;

·                  вносити додаткові і цільові членські внески;

·                  добровільно припинити членство в Асоціації передбаченим порядком.

4.9     Члени Асоціації зобов’язані:

·                    дотримуватися Статуту Асоціації “Альфа”;

·                    виконувати рішення Конференції Асоціації та керівництва Асоціації, що стосуються діяльності Асоціації та взяті на себе зобов’язання;

·                    активно сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності Асоціації, зміцненню її авторитету;

·                    не допускати дій, що можуть завдати шкоди діяльності Асоціації, дотримуватись морально-етичних принципів Асоціації;

·                    своєчасно сплачувати членські внески. Розмір членських внесків встановлюється Конференцією Асоціації “Альфа”.

4.10     В рахунок внесків, за згоди Конференції, члени Асоціації можуть вносити будівлі, споруди та іншу нерухомість, автотранспорт, обладнання та інше майно, право користування інтелектуальною власністю, інші майнові права, а також грошові кошти.

4.11     Припинення членства в Асоціації може бути здійснено членом Асоціації добровільно в будь-який момент за його бажанням  шляхом подання заяви до Ради Асоціації. Членство в Асоціації в такому випадку припиняється з дати подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.12     Підставою для припинення членства може бути:

·                    порушення Статуту;

·                    власне бажання;

·                    несплата членських внесків протягом шести місяців;

·                    притягнення до кримінальної відповідальності;

·                    вчинення проступку, який плямує звання співробітника підрозділу по боротьбі з тероризмом;

·                    систематичне невиконання рішень органів управління Асоціації, негідну поведінку, що компрометує звання члена Асоціації;

·                    діяльність, що завдає шкоди інтересам Асоціації;

·                    смерть члена Асоціації.

4.13       Рішення про виключення з членів Асоціації приймається рішенням більшості членів Ради Асоціації присутніх на засіданні.

4.14  При припиненні членства в Асоціації, вступний, членські та інші внески не повертаються.

4.15     Членство в Асоціації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету Асоціації,  територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства чи іншої ворожнечі.

 

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

 

5.1       Керівними органами Асоціації є Конференція, Рада, Президент Асоціації.

5.2       Вищим органом управління Асоціації є Конференція Асоціації, яка скликається не рідше одного разу на рік за рішенням Ради Асоціації. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням більшості Членів Ради Асоціації, або на вимогу не менш 1/10 загальної кількості членів Асоціації, або на вимогу Президента Асоціації, або на вимогу Ревізійної комісії Асоціації. Про скликання Конференції члени Асоціації повідомляються шляхом використання засобів зв’язку.

5.3       Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі прийняла участь проста більшість від загальної кількості делегатів Асоціації.

5.4.      Порядок денний Конференції формується та затверджується Радою Асоціації. Порядок денний, час та місце проведення Конференції повідомляється Радою Асоціації усно (особисто або телефоном) делегатам Асоціації не пізніше 10 (десяти) днів до дати проведення Конференції.

5.5       Будь-який член Асоціації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного Конференції не пізніше 5 (п’яти) днів до дати її  проведення.

5.6       До виключної компетенції Конференції відноситься вирішення наступних питань:

·                    затвердження Статуту Асоціації, а також внесення в нього доповнень та змін, затвердження регламенту проведення Конференції;

·                    обрання Ради Асоціації, Президента Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень або окремих їх членів;

·                    реалізація права власності на майно та кошти Асоціації шляхом прийняття відповідних рішень щодо напрямків їх використання, та за необхідності делегування окремих повноважень іншим органам та особам Асоціації;

·                    затвердження річних бюджетів, балансів, планів, фінансових та інших звітів керівних органів про діяльність Асоціації, а також порядок оскарження рішень, дій, бездіяльність керівних органів (посадових осіб) Асоціації та розгляд скарг;

·                    прийняття рішення про членські, додаткові та цільові внески, встановлення їх розміру;

·                    прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

5.7       Рішення Конференції приймається, як правило, простою більшістю присутніх голосів делегатів, відкритим голосуванням, якщо інший порядок не встановлений самою Конференцією, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції. В разі необхідності приймається рішення про голосування кваліфікованою більшістю. Рішення Конференції, прийняті з додержанням встановленого порядку, є обов’язковими для усіх членів та органів управління Асоціації.

5.8       Рішення Конференції з питань внесення змін до Статуту Асоціації та про припинення діяльності Асоціації приймаються не менш як у ¾ голосів присутніх делегатів Конференції.

5.9       Головуючим на Конференції є Президент Асоціації.

5.10     Рішення Конференції оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції. Зберігання протоколів Конференції організовується Радою Асоціації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Асоціації.

5.11.    Рада Асоціації діє в період між Конференціями Асоціації.

5.12     Рада Асоціації обирається з членів Асоціації в кількості 15 осіб строком на 3 (три) роки. Членами Ради не можуть бути члени Ревізійної комісії Асоціації. Члени Ради, які проходять службу в підрозділах по боротьбі з тероризмом, участь у вирішенні питань, що прямо чи опосередковано стосуються підприємницької діяльності заснованих Асоціацією юридичних осіб, не беруть.  

5.13     Якщо член Ради подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Ради стає меншою, ніж визначено цим Статутом, Рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергової Конференції Асоціації. Рішення Ради, прийняті в кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради, обраної Конференцією.

5.14     Рада Асоціації в перерві між проведенням Конференції здійснює функції в межах компетенції, визначеної Положенням про Раду, яке приймається Конференцією Асоціації. За рішенням Конференції на Раду покладається виконання окремих функцій, що належать до компетенції Конференції. Рада Асоціації організовує виконання рішень Конференції Асоціації.

5.15     Компетенція Ради Асоціації:

·         контролює дотримання законодавства в діяльності Асоціації;

·         подає Конференції пропозиції з питань, що стосуються діяльності Асоціації;

·         розглядає матеріали ревізій;

·         розглядає інші питання, винесені на її обговорення з ініціативи Конференції;

·         звітує та відповідає перед Конференцією в межах своїх повноважень;

·         скликає чергові та позачергові засідання Конференції, готує порядок денний Конференції, організовує проведення Конференції, забезпечує умови її проведення, визначає час та місце її проведення;

·         визначає та затверджує основні напрямки діяльності Асоціації у відповідності до рішень Конференції;

·         розробляє та вносить до Конференції план розвитку та стратегії Асоціації;

·         здійснює прийом до членів Асоціації та виключає із членів Асоціації, з наступним направленням матеріалів до Конференції Асоціації;

·         розробляє та вносить пропозиції Конференції про зміни та доповнення до Статуту Асоціації;

·         приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб (товариств, підприємств) Асоціації, затверджує їх Статути;

·         приймає рішення про створення відкремлених підрозділів Асоціації, затверджує Положення про них, призначає керівників таких підрозділів;

·         визначає загальні засади інформаційної політики Асоціації;

·         визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;

·         вирішує інші питання діяльності Асоціації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

5.15  Засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Ради може бути скликаним на вимогу Голови Ради, Президента або Ревізійної комісії Асоціації.

Рада Асоціації приймає рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні. Рішення, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та зберігаються Відповідальним секретарем.

5.16     Порядок денний засідання Ради Асоціації формується Головою Ради на підставі отриманих ним пропозицій від членів Ради, а також за ініціативою Президента Асоціації.

Відповідальний секретар Асоціації усно повідомляє членів Ради про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Ради не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Ради.

5.17     Засідання керівних органів Асоціації (Конференції, Ради Асоціації) можуть проводитись як за безпосередньої участі делегатів або членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Асоціації та повідомляє членів Асоціації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Конференції, Ради Асоціації) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.18     Якщо окремі делегати Конференції або члени Ради Асоціації письмово повідомили до початку засідання вказаних органів про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менш як дві третини делегатів або членів керівного органу. Делегати Конференції або члени Ради Асоціації зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

5.19     Президент є керівником Асоціації та:

·         здійснює повсякденне оперативне безпосереднє керівництво діяльністю Асоціації;

·         забезпечує практичне виконання рішень Зборів та Ради Асоціації;

·         від імені Асоціації підписує документи (зокрема рішення про створення відкремлених підрозділів Асоціації, Положення про них, рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб (товариств, підприємств) Асоціації, укладає трудові контракти з керівниками) та приймає зобов'язання;

·         у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені Асоціації, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами державної влади, в судах, перед суб’єктами господарювання різних форм власності та громадянами;

·         затверджує символіку Асоціації, зразки печаток, штампів, фірмових бланків, емблем та інших реквізитів Асоціації;

·         надає членам Асоціації, створеним юридичним особам письмовий дозвіл на використання найменування i символіки Асоціації в їх дiяльностi;

·         подає на затвердження Конференції плани діяльності та звіти про їх виконання;

·         розпоряджається майном Асоціації, здійснює правочини (укладає угоди, договори, контракти, у тому числі трудові);

·         видає доручення та довіреності;

·         визначає організаційну структуру (апарат), штатний розклад Асоціації;

·         призначає працівників, видає накази та інші обов’язкові для них акти і керує їх діяльністю, звільняє працівників згідно з законодавством;

·         приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівних осіб створених Асоціацією юридичних осіб, філій, представництв, відокремлених підрозділів та працівників апарату Асоціації;

·         організовує оперативний та бухгалтерський облік, складання фінансової звітності та статистичної інформації щодо діяльності Асоціації;

·         несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків;

·         виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.20     Президент Асоціації обирається на Конференції Асоціації з числа членів Асоціації строком на 3 (три) роки. Президент Асоціації - посадова особа, на яку покладено виконавчі функції. Президент Асоціації у своїй діяльності керується рішеннями Конференції та Ради Асоціації, положеннями цього Статуту, а також законодавством України, є підзвітним Конференції та Раді Асоціації.

5.21     В разі відсутності Президента Асоціації його функції виконує Віце-Президент Асоціації, який обирається на Конференції строком на три роки. Віце-Президент Асоціації приймає рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, за винятком тих питань, які є виключною компетенцією Конференції, Ради та Президента Асоціації відповідно до цього Статуту.

5.22     Конференція, що обрала Президента та Віце-Президента Асоціації, має право достроково припинити їх повноваження на підставі:

- письмової заяви Президента або Віце-Президента Асоціації;

- вступу Президента або Віце-Президента Асоціації на державну або іншу публічну службу;

- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Президента або Віце-Президента Асоціації значної майнової або немайнової шкоди Асоціації.

В цьому випадку до призначення або заміщення Президента Асоціації, його повноваження здійснює Віце-Президент Асоціації.

5.23     Відповідальний секретар Асоціації обирається на Конференції строком на три роки і забезпечує організаційно-технічну діяльність Ради Асоціації, організує ведення справ апарату Асоціації.

5.24     Контроль за статутною діяльністю Асоціації, Відділень Асоціації, створених Асоціацією юридичних осіб, філій та представництв, відокремлених підрозділів здійснює Ревізійна комісія Асоціації відповідно до Положення, яке затверджується Конференцією Асоціації.

5.24.1  Члени Ревізійної комісії обираються на Конференції Асоціації строком на три роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову та секретаря. Члени інших керівних органів, працівники Асоціації, члени Асоціації, які проходять службу в підрозділах по боротьбі з тероризмом не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.24.2 Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмове подання Ради або Президента Асоціації, або 5% членів Асоціації.

5.24.3 Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

5.24.4  Ревізійна комісія має повноваження:

·      вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Асоціації;

·      складати висновки про фінансову діяльність та використання активів громадського об’єднання, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

·      складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Асоціації;

·      проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Асоціації, залучати незалежних експертів до перевірок.

5.25     Порядок звітування керівних органів Асоціації перед її членами:

5.25.1 Рада Асоціації та Президент Асоціації зобов’язані періодично звітувати перед її членами з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації. Звітування перед Конференцією Асоціації забезпечується з дотриманням вимог цього Статуту. Рада Асоціації та Президент Асоціації на першу вимогу Конференції надають звіти про свою роботу.

5.25.2  Рада Асоціації забезпечує для членів Асоціації вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

5.26     Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляду скарг:

5.26.1 Рішення, дії, бездіяльність Президента Асоціації можуть бути оскаржені будь-яким членом Асоціації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода, шляхом направлення письмової скарги на адресу Асоціації. При отриманні вказаної письмової скарги Рада Асоціації на своєму найближчому засіданні встановлює порядок розгляду даної скарги та безпосередньо здійснює її розгляд у місячний строк із обов’язковим викликом члена, який скаржиться. У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів за скаргою та необхідності збору додаткової інформації, даний строк може бути збільшено за рішенням Ради Асоціації з обов’язковим письмовим повідомленням про таке продовження скаржника. Про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржник у 10-денний термін з дня винесення рішення. В разі незгоди з прийнятим рішенням скаржник має право звернутися до Конференції Асоціації “Альфа” або оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

5.26.2 Рішення, дії, бездіяльність Ради Асоціації (її членів) можуть бути оскаржені будь-яким членом Асоціації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода, шляхом направлення письмової скарги на адресу Асоціації. При отриманні вказаної письмової скарги, Президент Асоціації виносить дане питання на розгляд найближчої Конференції, або виносить питання на розгляд Ради Асоціації про скликання позачергової Конференції Асоціації з розгляду отриманої скарги. На Конференцію обов’язково викликається член Асоціації, який скаржиться. Одночасно про всі прийняті рішення, у тому числі про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржник у 10-денний термін з дня винесення рішення. В разі незгоди з прийнятим рішенням скаржник має оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

 

6.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

6.1       Асоціація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2       Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій (співпраця з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями), а також інших формах, з дотриманням законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6.3       При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.4       Асоціація:

·           організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів, змагання, виставки, семінари, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

·           проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

·           реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;

·           засновує або вступає в міжнародні громадські неурядові організації, утворює з іншими громадськими організаціями міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

7.      МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

 

7.1       Асоціація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2       Майно та кошти Асоціації формуються за рахунок:

·           коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, членських внесків;

·           пасивних доходів;

·           дотацій або субсидій з державного чи місцевого бюджетів, а також державних цільових фондів;

·           благодійної допомоги, гуманітарної чи технічної допомоги;

·           коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності Асоціації відповідно до Статуту та законодавства.

7.3       Асоціація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Асоціації в грошовій або іншій формі. 

7.4       Асоціація використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.5       Асоціація, створені нею юридичні особи, Відділення Асоціації ведуть бухгалтерський облік, подають фінансову та статистичну звітність, реєструються в органах доходів і зборів, вносять до бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.6       Право власності Асоціації реалізовує Конференція Асоціації в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конференції можуть бути покладені на Раду або Президента Асоціації, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Асоціації, або передані громадським спілкам, утвореним за участю Асоціації.

7.7       Асоціація є самостійною у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов оплати праці працівників апарату Асоціації та використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.8       Асоціація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

7.9       У разі припинення діяльності Асоціації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ

 

8.1       Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

·           за рішенням Конференції шляхом саморозпуску або реорганізації;

·           за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації у випадках, передбачених законодавством.

8.2       Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Рішення про саморозпуск Асоціації приймається на Конференції не менше як у 3/4 голосів делегатів у порядку, встановленому цим Статутом. Конференція створює ліквідаційну комісію для проведення припинення діяльності Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до цього Статуту.

8.3       Асоціація подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації згідно вимог законодавства.

8.4       З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Асоціації про саморозпуск, розпочинається припинення Асоціації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

            З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Асоціації про саморозпуск, таке рішення не може бути скасоване Асоціацією.

8.5       Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції, прийнятим не менше як 3/4 голосів делегатів.

8.6       Вступ Асоціації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

8.7       Про прийняте рішення щодо реорганізації, Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8.8       З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, по внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису, розпочинається припинення Асоціації.

 

9.         ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 

9.1       Асоціація створює відокремленні підрозділи, які не є юридичними особами.

9.2       Рішення по створенню відокремлених підрозділів та про припинення їх діяльності приймаються Радою Асоціації. Рада призначає керівників відокремлених підрозділів та визначає основні напрямки їх діяльності.

9.3       Відокремленні підрозділи Асоціації діють згідно цього Статуту та на підставі Положень, що затверджуються відповідними рішеннями Ради.

9.4       Відокремленні підрозділи представляють інтереси Асоціації та забезпечують реалізацію завдань, визначених цим Статутом. За рішенням Ради, згідно зі статутом, підрозділи наділяються функціями щодо управління майном Асоціації на місцях.

9.5       Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається рішенням Ради Асоціації, та діє на підставі довіреності, наданої Президентом Асоціації.

9.6       Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється Президентом Асоціації.

9.7        Рішення про припинення відокремлених підрозділів приймається Радою Асоціації.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

 

10.1     Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням Конференції прийнятим не менше як у 3/4 голосів присутніх делегатів на Конференції Асоціації.

10.2     Зміни до Статуту Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до вимог законодавства України.