Членство

 Затверджено

Конференцією  ГО «Міжнародна Асоціація  ветеранів підрозділів антитерору  «Альфа»

22.10.2016р.

протокол №19

П О Л О Ж Е Н Н Я

про членство в Громадській організації «Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору  «АЛЬФА»

 1.         Загальні положення

 1.1.    Положення про членство ГО “Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору “АЛЬФА” (далі за текстом - Асоціація) визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки членів Асоціації.

1.2.    Підставою для розробки цього положення є Закон України “Про громадські об’єднання ” та Статут Асоціації.

1.3.    Членство в Асоціації є добровільним.

1.4.    Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання співробітника підрозділу по боротьбі з тероризмом.

1.5.    Членство в Асоціації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету Асоціації,  територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства чи іншої ворожнечі.

1.6.    Члени Асоціації сплачують вступні, щомісячні членські та інші внески.

1.7.    Розмір членських внесків затверджується Конференцією Асоціації.

1.8.   В рахунок внесків, за згоди Конференції, члени Асоціації можуть вносити будівлі, споруди та іншу нерухомість, автотранспорт, обладнання та інше майно, право користування інтелектуальною власністю, інші майнові права, а також грошові кошти.

 

2.         Члени Асоціації

2.1.     Індивідуальним членом Асоціації може бути ветеран-громадянин України, або іноземний громадянин, що закінчив військову службу у підрозділі по боротьбі з тероризмом у зв’язку з виходом в запас, чи громадянин України - співробітник вказаного підрозділу, який прослужив в його складі не менше 5 років, та співробітник, що прослужив менше зазначеного строку, але нагороджений державною нагородою за участь у спеціальних та бойових операціях в складі підрозділу по боротьбі з тероризмом (начальник підрозділу по боротьбі з тероризмом може бути членом Асоціації незалежно від стажу роботи в цьому підрозділі), а також співробітник (незалежно від стажу), який отримав під час служби у підрозділі поранення, каліцтво або захворювання, і визнає даний Статут, сплачує членські внески, виконує обов’язки члена Асоціації “Альфа” і приймає участь у роботі по досягненню статутних цілей.

            У виняткових випадках до членів Асоціації можуть бути прийняті особи, які внесли вагомий внесок щодо виконання статутних завдань Асоціації “Альфа”.

2.2.     Почесними членами Асоціації можуть бути українські та іноземні громадяни, що мають особливі заслуги в боротьбі з тероризмом або в діяльності Асоціації.

            Почесні члени Асоціації приймаються та затверджуються Конференцією Асоціації за поданням Ради чи Президента Асоціації.

            При прийнятті громадянина Почесним членом Асоціації йому вручається Сертифікат  Почесного  Члена  та  Золотий  нагрудний  знак  Асоціації.

Почесний  член  Асоціації  звільняється  від  сплати  внесків.

Почесний  член  Асоціації  може  бути  позбавлений  цього  звання  у  випадках:

·    порушення Статуту;

·    за власним бажанням;

·    притягнення його до кримінальної відповідальності;

·    діяльність, що завдає шкоди інтересам Асоціації.

2.3.     В діяльності Асоціації можуть приймати участь члени трудових колективів суб’єктів господарювання через своїх повноважних представників. Від кожного трудового колективу бере участь один представник. Рішення про прийняття їх до членів Асоціації приймається Радою Асоціації з подальшим затвердженням Конференцією Асоціації в порядку, передбаченому даним положенням.

 

3.         Порядок набуття та припинення членства

3.1.     Членами Асоціації можуть бути громадяни України та іноземці, які досягли 18 років, підтримують мету (цілі) Асоціації та визнають статут Асоціації.

3.2.     Підставою для розгляду стосовно прийому в члени Асоціації є письмова заява затвердженого зразка, яка подається кандидатом до Ради Асоціації.

Прийом до членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації в місячний термін з дати подання заяви про вступ, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Прийом до членів Асоціації також здійснюється за умови відповідності кандидата вимогам, визначеним Статутом Асоціації, визнання ним положень установчих документів, мети (цілей) Асоціації та сплата внесків, розмір яких встановлюється Конференцією Асоціації.

3.3.       Рада Асоціації приймає рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення оформлюється протоколом, який підписується головуючим та зберігаються Відповідальним секретарем.

3.4.       Рішення Ради Асоціації підлягає затвердженню Конференцією Асоціації в порядку, передбаченому даним положенням.

3.5.       Конференція Асоціації затверджує рішення Ради Асоціації з питань прийому до членів Асоціації на підставі поданих Радою документів.

Рішення Конференції приймається, як правило, простою більшістю присутніх голосів делегатів, відкритим голосуванням, якщо інший порядок не встановлений самою Конференцією, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції.

Рішення Конференції оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції. Організація зберігання протоколів Конференції покладається на Раду Асоціації.

3.6.     Припинення членства в Асоціації може бути здійснено членом Асоціації добровільно в будь-який момент за його бажанням шляхом подання заяви до Ради Асоціації. Членство в Асоціації в такому випадку припиняється з дати подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

3.7.     Підставою для припинення членства може бути:

·                    порушення Статуту;

·                    власне бажання;

·                    несплата членських внесків протягом шести місяців;

·                    притягнення до кримінальної відповідальності;

·                    вчинення проступку, який плямує звання співробітника підрозділу по боротьбі з тероризмом;

·                    систематичне невиконання рішень органів управління Асоціації, негідну поведінку, що компрометує звання члена Асоціації;

·                    діяльність, що завдає шкоди інтересам Асоціації;

·                    смерть члена Асоціації.

3.8.       Рішення про виключення з членів Асоціації приймається рішенням більшості членів Ради Асоціації присутніх на засіданні, з подальшим затвердженням Конференцією Асоціації

3.9.    При припиненні членства в Асоціації, вступний, членські та інші внески не повертаються.

 

4.        Права членів Асоціації

Члени Асоціації мають право:

·                  вільно обговорювати на Конференції Асоціації всі питання її діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору, вносити пропозиції і рекомендації щодо поліпшення діяльності Асоціації;

·                  обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації (право бути обраними до виконавчих органів Асоціації мають лише особи, що завершили військову службу);

·                  звертатися до Асоціації за захистом порушених передбачених законом своїх економічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів;

·                  брати участь в реалізації програм діяльності Асоціації;

·                  користуватися допомогою та послугами, що їх надають Асоціація та юридичні особи, створені Асоціацією;

·                  користуватися матеріальними, соціально-побутовими та культурними благами, що їх надає Асоціація;

·                  використовувати найменування і символіку Асоціації в своїй діяльності за умови попереднього письмового дозволу, виданого Радою Асоціації та підписаного Президентом Асоціації;

·                  одержувати в установленому порядку інформацію щодо діяльності усіх органів управління Асоціації, а також інформацію пов’язану зі статутною діяльністю Асоціації;

·                  заслуховувати звіти керівних органів Асоціації;

·                  оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації;

·                  вносити додаткові і цільові членські внески;

·                  добровільно припинити членство в Асоціації передбаченим порядком.

 

 

5.        Обов´язки членів Асоціації

 

            Члени Асоціації зобов’язані:

·                    дотримуватися Статуту Асоціації “Альфа”;

·                    виконувати рішення Конференції Асоціації та керівництва Асоціації, що стосуються діяльності Асоціації та взяті на себе зобов’язання;

·                    активно сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності Асоціації, зміцненню її авторитету;

·                    не допускати дій, що можуть завдати шкоди діяльності Асоціації, дотримуватись морально-етичних принципів Асоціації;

·                    своєчасно сплачувати членські внески. Розмір членських внесків встановлюється Конференцією Асоціації “Альфа”.